Technical Due Diligence (TDD) New Benthem Rotterdam

Voor de aankoop van een appartementencomplex in het centrum van Rotterdam heeft de potentiële koper behoefte om meer zekerheid te krijgen over de kwaliteit van het aan te kopen pand. Om tot een gedegen TDD-rapportage te komen, zijn door ons bureau de volgende stappen doorlopen:

  • Tijdens het onderzoek is alle beschikbare informatie in kaart gebracht, waarbij gebruik gemaakt werd van een dataroom. De dataroom is een digitale omgeving waarin alle relevante documenten van een gebouw zijn opgeslagen. Tijdens deze review is beoordeeld of alle belangrijke documenten aanwezig waren en of er risico’s zijn.
  • Vervolgens heeft er een visuele inspectie van het gebouw plaatsgevonden, waarbij de staat van het gebouw beoordeeld is.
  • Tijdens deze inspecties zijn de installaties getoetst op de geldende wet- en regelgeving voor o.a. de brandveiligheid en legionellabeheer.
  • Als resultaat van het onderzoek zijn onze bevindingen in een schriftelijke rapportage vastgelegd, die als basis dient bij de verdere besluitvorming omtrent de koop van het pand.